کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی 1400

16th Minimally Invasive Surgeries & Techniques International Congress

برنامه ها و تاریخ های مهم شانزدهمین کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی

30 مهر 1400 پایان ارسال مقالات
(ضمنا تاریخ دقیق در سایت ثبت نام ذکر خواهد شد)

4 و 5 و 6 اسفند زمان برگزاری کنگره

 

ارتباط با ما

خ.ستارخان،خیابان نیایش،خیابان شهیدمنصوری،مرکزآموزشی تحقیقاتی جراحی های کم تهاجمی
تلفن:  64352127 - 21 - 98+    و  09358914626  

برگزار کنندگان

قطب علمی، آموزشی جراحی های درون بین ایران

انجمن علمی جراحان عمومی درون بین ایران

Template Design:Dima Group