کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی 1400

16th Minimally Invasive Surgeries & Techniques International Congress

اعضاء تیم علمي
کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی

 


 رییس کنگره
جناب آقای دکتر حسین سعیدی مطهر

 


دبیر کمیته علمی
جناب آقای دکتر محمدعلی پکنه

 

 

 


دبیر کمیته جراحی درون بین
دکتر سعید صفری 


 

 


مسئول کمیته علمی گروه جراحی توراکس(قفسه سینه)
جناب آقای دکتر شادمهر

 

 
مسئول کمیته علمی گروه جراحی اطفال
سرکار خانم دکتر مهاجر زاده

 

 
مسئول کمیته گروه جراحی کولورکتال
جناب آقای دکتر عالم رجبی

 

 
مسئول کمیته علمی گروه جراحی عروق
جناب آقای دکتر مدقق

 

 

 

ارتباط با ما

خ.ستارخان،خیابان نیایش،خیابان شهیدمنصوری،مرکزآموزشی تحقیقاتی جراحی های کم تهاجمی
تلفن:  64352127 - 21 - 98+    و  09358914626  

برگزار کنندگان

قطب علمی، آموزشی جراحی های درون بین ایران

انجمن علمی جراحان عمومی درون بین ایران

Template Design:Dima Group